2020. április 09. | Erhard
Eger.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Létrehozva: 2014. december 16.  |  Utoljára frissítve: 2019. június 20.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szabályaira figyelemmel a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények az alábbiak szerint kerülnek közzétételre .1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,  közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Adó Iroda Ügyrendje

Főépítészi Iroda Ügyrendje

Gazdasági iroda Ügyrendje

Humán Szolgáltatási Iroda Ügyrendje

Informatikai Iroda Ügyrendje

Jogi  Iroda ügyrendje

Titkársági Csoport Ügyrendje

Vagyongazdálkodási Iroda Ügyrendje

Városüzemeltetési iroda Ügyrendje


Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Archivum

 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata 

 


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nincs ilyen


3. A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje ( elintézési, fellebbezési határidő) , az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és z ügyintézéshez használt letölthető  formanyomtatányok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytipusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogkról és az ügyfelet megillető kötelezettségekről
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendõ

 

 

 

Ifjúsági Csoport

 

Felülbírálati kérelem az óvodai felvételi eljárásban meghozott elsőfokú határozat ellen

 

Városüzemeltetési Csoport

 

Közterület  eltérő használata

Személygépkocsival közúti közlekedési szolgáltatást végző személyszállító kisiparosok közterület használata

Közút nem közlekedési célú igénybevétele

Tulajdonosi,  közútkezelői hozzájárulás

Lakosságot érintő városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos bejelentések, javaslatok, észrevételek.

fakivágás

 

Közterület -Felügyelet

 

Behajtási és útvonal engedélyek kiadása

 

Építéshatósági Csoport

 

Szakhatósági nyilatkozatok

Adat, tény, állapot igazolása

Használatbavételi, engedélyezési eljárások

Fennmaradási engedélyezési eljárások

Bontási engedély

Építési engedély

 

Főépítész Iroda

 

beépítési előírás

Településképi eljárás

 

 Jogi Csoport

 

társasház szerveinek és e szervezek működésének törvényességi felügyelete

Eger város nevének, címerének és zászlajának használata

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Az állattartással, állatvédelemmel és állategészségüggyel kapcsolatos panaszok kivizsgálása

külföldön történő munkavállalás

birtokvédelem

 

Szociális Csoport

 

65 évet betöltött, ingatlantulajdonnal nem rendelkező pályázók részére nyugdíjasházi lakások bérbeadása

lakbérmegállapítás

lakáshoz jutás helyi támogatása

Szociálisan rászorulók, illetve jövedelmi és vagyoni viszonyaik alapján költségelvű lakbér fizetésére kötelezettek részére lakások bérbeadása

lakáscsere

lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása

jegyzői igazolás

garzonházi, fecskeházi lakások bérbeadása

adósságkezelési támogatás

Ápolási díj

önkormányzati segély

Bursa Hungarica ösztöndíj

Közgyógyellátás

lakásfenntartási támogatás

aktiv korúak ellátása

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

aktiv korúak rendszeres szociális segélye

rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak

 

Adóiroda

 

Helyi iparüzési adó

Iparűzési adó meghatározott részének felajánlása

Építményadó

Telekadó

Idegenforgalmi adó

Gépjárműadó

Talajterhelési díj

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

Szálláshely-üzemeltetési engedély

Szálláshely hatósági nyilvántartásba vétele

Adóigazolás

Méltányossági eljárás

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Követeléskezelési eljárás

 

 
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

 

közszolgáltatási szerződések

Közszolgáltatók

Jogszabályi háttér


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

Eger Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalának nincs nyilvános kiadványa


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

Rendeletek és Határozatok Tára

Közgyűlési anyagok


Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények,

 Frissités; folyamatosan

Megőrzés; Legalább 1 évig archivumban tartásával

 

11a közfeladatot ellátó szerv által kírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Frissítés: Folyamatosan
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


12 közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával


16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Frissítés: negyedévente
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

Nincs ilyen


17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot 1 évig archívumban tartásával

Nincs ilyen


18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: Az elõzõ állapot törlendő

nincs ilyen

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 Frissítés: A változásokat követõen azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

nincs ilyen

 

20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Frissítés:A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

nincs ilyen

 

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Frissítés:A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

nincs ilyen

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 Frissítés:A változásokat követő 15 napon belül

 Megőrzés:Az előző állapot törlendő

 

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

 Megőrzés:Az előző állapot törlendő

nincs ilyen< Vissza