2020. december 03. | Ferenc
Eger.hu

ADÓNAPTÁR 2020.

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2020. január 10.

Fontosabb adóbevallási, adatbejelentési, bejelentési és fizetési határidők


Helyi adók

 

Az adózónak az építményadóról (építmény, reklámhordozó) az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Ha az építményadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti - az adóév első napjának megfelelő állapot szerint - a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

 

Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig, az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

 

A vállalkozó – egyes kivételekkel - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles az alábbi esetekben bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

 

A bejelentés szabályai 2019. július 1-jétől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E.§-a szerint megváltoznak.

Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet, ennek részletszabályait a Htv. 41/A. §-a szabályozza.

 

A Htv. 42/D. §-a alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával is teljesítheti.

 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.

 

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

 

Soron kívüli adóbevallásra és a felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén teljesítendő bevallásokra eltérő szabályok vannak életben, erre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 52.-53.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

 

Gépjárműadó

 

Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. E kötelezettség elmulasztása az adatbejelentés benyújtásának elmulasztásával esik egy tekintet alá.

 

Az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania, ha a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt a változást követő hónap tizenötödik napjáig. (ASP-ADO-070, EGER1970M)

 

Magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés bejelentése

 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 143.§-a alapján a magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz (ASP-ADO-42B, EGER18JÖVBEJ). A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

 

 

 

 

Határidő Bevallás, bejelentés Nyomtatvány száma Jogszabályi háttér
január 15. Építményadó (építmény, épület valamint reklámhordozó) adókötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése ASP-ADO-031
EGER2031
ASP-ADO-031RH
EGER20REKL
Art. 2. sz. melléklet II.A. 4. pont
január 15. Idegenforgalmi adó - 2019. december havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER1935
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
január 15. Helyi iparűzési adó - kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó 2019. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye, vagy adókedvezményre jogosult és az adót csökkenteni kívánja ASP-ADO-087-2019 Htv. 39/B § (6) b)
február 15. Helyi iparűzési adó - kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentés teljesítése, amennyiben iparűzési adóban a tételes adóalap megállapítást választja ASP-ADO-BEJ Htv. 39/B § (9)
február 15. Idegenforgalmi adó - 2020. január havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
február 25. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizetőt terhelő adó bevallása ASP-ADO-050 Szja.tv. 73.§ (7)
március 15. Idegenforgalmi adó - 2020. február havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
március 20. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemélyt terhelő adó bevallása ASP-ADO-050 Szja.tv. 73.§ (2)
április 15. Idegenforgalmi adó - 2020. március havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
május 15. Idegenforgalmi adó - 2020. április havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
május 31. Helyi iparűzési adó - 2019. évi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-087-2019 Art. 2. sz. melléklet II.A. 1.a. pont
június 15. Idegenforgalmi adó - 2020. május havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
július 15. Idegenforgalmi adó - 2020. június havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
augusztus 15. Idegenforgalmi adó - 2020. július havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
szeptember 15. Idegenforgalmi adó - 2020. augusztus havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
október 15. Idegenforgalmi adó - 2020. szeptember havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
november 15. Idegenforgalmi adó - 2020. október havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
december 15. Idegenforgalmi adó - 2020. november havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2035
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
december 20. Helyi iparűzési adó - 2020. évi adóelőleg kiegészítésről adóbevallás benyújtása ASP-ADO-037 Art. 2. sz. melléklet II.A. 1.b. pont

 


Fontosabb általános adófizetési határidők

 

Ha a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után - az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezettség esedékességéig - késedelmi pótlék nem számítható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes - az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott - adóra, egyéb közteherre számolja el.

 

Helyi adók

 

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg; az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg; a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

 

Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

 

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

 

Az adózó - az adóról szóló önkormányzati rendelet évközi hatálybalépése esetét kivéve - az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

 

Belföldi gépjárművek adója

 

Az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - az adót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

 

 

Határidő Befizetés Jogszabályi háttér
január 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
január 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
január 15. Idegenforgalmi adó - 2019. december hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3. pont
január 15. Helyi iparűzési adó - kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó, aki 2019. évben év közben kezdte tevékenységét, annak az éves adó második részletének megfizetése Htv 39/B. § (4) b)
február 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
február 15. Idegenforgalmi adó - 2020. január hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
március 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
március 15. Építményadó - éves adó első részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
március 15. Idegenforgalmi adó - 2020. február hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
március 15. Helyi iparűzési adó - adóelőleg első részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
március 15. Gépjárműadó - éves adó első részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. B.
április 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
április 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
április 15. Idegenforgalmi adó - 2020. március hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
május 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
május 15. Idegenforgalmi adó - 2020. április hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
május 31. Helyi iparűzési adó - a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. c)
június 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
június 15. Idegenforgalmi adó - 2020. május hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
július 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
július 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
július 15. Idegenforgalmi adó - 2020. június hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
augusztus 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
augusztus 15. Idegenforgalmi adó - 2020. július hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
szeptember 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
szeptember 15. Építményadó - éves adó második részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
szeptember 15. Idegenforgalmi adó - 2020. augusztus hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
szeptember 15. Helyi iparűzési adó - adóelőleg második részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
szeptember 15. Gépjárműadó - éves adó második részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. B.
október 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
október 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
október 17. Idegenforgalmi adó - 2020. szeptember hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
november 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
november 15. Idegenforgalmi adó - 2020. október hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
december 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
december 15. Idegenforgalmi adó - 2020. november hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
december 20. Helyi iparűzési adó - adóelőleg kiegészítés összegének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. b

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál használt adószámlák nevei és számai itt található: http://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok

 

Kelt: Eger, 2020. január

 

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700

 

Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165

 

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 

 

  

 < Vissza