Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Városképi és Környezetvédelmi Bizottság

Létrehozva: 2021. március 08.  |  Utoljára frissítve: 2024. február 16.

Feladata és hatásköre


Városképi és Környezetvédelmi Bizottság


Elnök: Komlósi Csaba

 

Képviselő tagok:

Keresztes Zoltán
Kovács- Csatlós Tamás

 

Szakértők (külső tagok):

Törőcsik Gábor
Dely György

 

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSKÉPI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATAIRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

 

A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztés:

1. Állást foglal a beruházási és felújítási műszaki programokról, a nagy jelentőségű, illetve városképet érintő rendezvényeknél a közterület-használatról, a közterületen elhelyezésre kerülő, városképet is befolyásoló utcabútor-, hirdető-, valamint információs rendszerekről. Állást foglal a társasházak önerős felújításához nyújtható támogatások, és a központi, állami, illetve kormányzati pályázati támogatások ügyében.

II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:

1. Előkészíti a településrendezési szerkezeti és szabályozási terveket, a helyi építési szabályzatot, az azok módosítására irányuló javaslatokat, a nagyobb jelentőségű koncepciókat, stratégiákat, a környezetterhelés csökkentését szolgáló helyi intézkedéseket, a környezetvédelmi programokat, a helyi védelem alá helyezést és azokat a Közgyűlés elé terjeszti.

III. A Bizottság saját hatáskörben hozott döntései

1. Dönt:
1.1. a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményét figyelembe véve a védelembe vett épület fenntartásának támogatására kiírt pályázatról, a támogatás mértékéről,
1.2. a környezetvédelmi alap felhasználásáról,
1.3. az önerős közműépítés támogatására megjelölt költségvetési összeg felhasználásáról,
1.4. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenéséről, üzemeltetési feltételeiről. A bizottság döntését megelőzően kikéri a Városimázs Bizottság előzetes véleményét,
1.5. a képviselői körzeti alapok felhasználásáról,
1.6. a bizottság hatáskörébe rendelt kiemelt ágazatok címkézett iparűzési adók felhasználásáról.
1.7. közcélú zöldfelületek terhére kialakítható parkolóhelyekről.
1.8. a szakértői anyagokkal alátámasztott előterjesztés alapján dönt a gépjármű parkolás saját telken való biztosíthatóság kérdéséről, valamint az OTÉK által előírt parkolóhelyek számának csökkentéséről.

1.9. A védelem alatt lévő épület elbontása esetén arról, hogy vagy az eredeti rekonstrukciója, vagy az eredeti léptékének, tömegének, paramétereinek megfelelő új épület készüljön.
1.10. az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására beérkezett pályázatokról.

IV. A Bizottság további feladatai:

1. Koordinálja a városüzemeltetéssel, a zöldfelület-gazdálkodással, a városi közlekedéssel, az energiagazdálkodással, a városi fejlesztésekkel és felújításokkal kapcsolatos feladatokat. Ennek során:
1.1. Előkészíti a városüzemeltetéssel és zöldfelület-gazdálkodással, a városi közlekedéssel, az egész várost, illetve a körzeteket érintő forgalmi rend változásokkal, a közterületek eltérő használatával, szabályozásával, az önerős közműépítéssel és a távfűtés korszerűsítésével, a fizető várakozóhelyek kijelölésével és megszüntetésével, szabályozásával kapcsolatos önkormányzati rendeleteket.
1.2. Véleményezi a városi költségvetés készítésekor a városüzemeltetési, beruházási, felújítási, energiaracionalizálási feladatokat, javaslatot tesz a megvalósítás sorrendjére. A beruházási, felújítási feladatoknál véleményezi a tervezési programot, illetve részt vesz annak meghatározásában Véleményezi a lakóház-felújítási programokat és azok végrehajtását, és a várost, vagy a városrészeket érintő fejlesztési programokat.

2. Ellátja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat. Ennek során:
2.1. Véleményezi a terület-felhasználási, településrendezési és építészeti szempontból más bizottságok beruházási döntés-előkészítésre vonatkozó előterjesztéseit, az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő kérdéseket, a közterületek eltérő használatának engedélyezésével kapcsolatos javaslatokat.
2.2. Jóváhagyja a helyi védelmi koncepciót.

6. Melléklet

Polgármesterre átruházott hatáskörök

1./ Nem lakás célú helyiség bérbeadásánál engedélyezheti a bérleti szerződés megkötését követően fizetendő egyszeri szerződéskötési díj legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését.

2./ Tulajdonosi hozzájárulást adhat abban az esetben, ha a bérlő a nem lakás célú helyiségben bérleti szerződésében rögzített tevékenységtől eltérő tevékenységet kíván folytatni.

3./ Dönt a nem lakás célra bérbeadott helyiség bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, a megszüntetés feltételeiről, kivéve, ha a bérleti jog ellenértékének részbeni visszafizetésére kell fedezetet biztosítani.

4./ Dönt az önkormányzat tulajdonát képező, de nem kizárólagos önkormányzati
tulajdonként nyilvántartott földterületek 1 évet meg nem haladó időtartamra nem mezőgazdasági célra történő bérbeadásáról természetes személy vagy átlátható szervezet számára , és meghatározza a bérlő kiválasztásának módját, a bérleti jogviszony időtartamát, a fizetendő bérleti díjat, és az ingatlanon végezhető tevékenységet.

5./ Dönt az önkormányzat tulajdonát képező, külterületen lévő pincehelyiségek 1 évet meg nem haladó időtartamra nem mezőgazdasági célra történő bérbeadásáról természetes személy vagy átlátható szervezet számára, és meghatározza a bérlő kiválasztásának módját, a bérleti jogviszony időtartamát, a fizetendő bérleti díjat, és az ingatlanon végezhető tevékenységet.

6./ Dönt a licit, vagy zárt borítékos pályázat útján történő elidegenítésről, annak módjáról és a kiírás feltételeiről a forgalmi értékbecslés szerint nettó 5 millió forintig terjedő forgalmi érték esetén.

7./Gyakorolja az erdő művelési ágú földrészletekkel kapcsolatban Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető vadászati joggal kapcsolatos jogokat.

8./ Dönt 2,5 millió forintig terjedő egyedi nettó forgalmi értékhatárig az önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági termelés céljára hasznosítható közterületi ingatlan elidegenítéséről és vásárlásáról, valamint annak módjáról és a kiírás feltételeiről.

9./ Dönt 500 ezer és 5 millió Ft egyedi forgalmi értékhatárok között ingó vagyon elidegenítéséről és megszerzéséről, ha az a jóváhagyott költségvetési rendeletben nem szerepel, ha az ingó vagyon az intézmény tulajdona. Egyéb esetben 5 millió Ft egyedi forgalmi értékig jogosult dönteni.

10./ Dönt az elővételi jog gyakorlásáról a 10%-ot el nem érő tulajdonosi részarány, vagy 5 millió forintot el nem érő üzleti érték esetén.

11./ Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezheti, maximum 6 hónapos futamidőre kincstárjegyet, államkötvényt, államilag garantált egyéb értékpapírt, vagy kereskedelmi kötvényt vásárolhat. Dönt azok eladásáról, vagy a betétben történő elhelyezésről.

12./ Lemondhat az önkormányzat követeléséről a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés értékhatáráig.

13./ Dönt perbeli vagy peren kívüli egyezség esetén, az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti különbség, vagy teher esetén, ha az egyezség során felajánlott összeg nem éri el a kisösszegű követelések értékhatárát.

14./ Dönt az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezésein alapuló korlátozási kártalanítási ügyekben a kártalanítási igény jogosságáról és annak mértékéről 5 millió forint kártalanítási összegig.

15./ Gyakorolja az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és bérleti jogot nem érintő tulajdonosi jogokat gyakorolja.

16./ legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezheti a bérleti díj és haszonbérleti díjtartozás, valamint a kül- és belterületi ingatlanok elidegenítéséből származó követelés részletekben történő megfizetését.

17./ Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak értékesítésére kiírt eredménytelen liciteljárás esetén dönthet a liciteljárás újbóli, változatlan feltételek melletti lefolytatásáról.

18/ Dönt az egri székhelyű szervezetek és egri lakhelyű természetes személyek címer használatáról.

19./ Engedélyezi Eger város nevének, zászlajának használatát.

20./ Prémiumfeladatot tűzhet ki a megbízott intézményvezető részére és annak teljesítését értékeli.

21./ A települési képviselő és a bizottság elnöke tekintetében dönt a testületi ülésről való hiányzás elfogadásáról.

22./ Amennyiben a véleményezési határidő az Városi Szociális és Családügyi Bizottsága soron következő ülését megelőzi, a bizottság utólagos tájékoztatásával dönt az 1. melléklet III. 7. pontjában meghatározott működtető önkormányzati véleményről.

23./ Dönt a településrendezési eszközök készítése, és módosítása kapcsán lefolytatott véleményezési szakasz során beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, és a véleményezési szakasz lezárásáról

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2014-2015

Letölthető dokumentum 2014. 12.08-i ülés

Letölthető dokumentum 2014.12.19-i ülés

Letölthető dokumentum 2015.01.19-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. 02. 02-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. 03. 26-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. 04.20-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. 05.04-i ülés

Letölthető dokumentum 2015.06.15-i ülés

Letölthető dokumentum 2015,08.17-i ülés

Letölthető dokumentum 2015.09.14-i ülés

Letölthető dokumentum 2015.11.16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv melléklete

Letölthető dokumentum 2015.12.17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum mellékletetek

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2016

Letölthető dokumentum 2016. január 18 -i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. február 1-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. február 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. március 21-i rendkívüli ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. április 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. május 09-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. május 23-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. június 2-i VGB-VKB-VPÜB rendkívüli ülés

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. június 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. augusztus 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. szeptember 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. október 17.-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. november 14-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. december 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2017

Letölthető dokumentum 2017. január 16-i ülés Meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. február 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. március 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. március 29-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. április 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. május 25-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. június 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. augusztus 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. 09.18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. október 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. november 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentumjegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. december 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2018

Letölthető dokumentum 2018. január 25-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. február 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelentkezési ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. március 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. április 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. május 14-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. június 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet 

Letölthető dokumentum 2018. augusztus 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum mellékletek

Letölthető dokumentum 2018. szeptember 17.-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. október 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. november 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. december 10-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2019

Letölthető dokumentum 2019, január 21.i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. február 11- i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenleti

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. március 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. április 11.i rendkívüli VKB.VPÜB ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019, április 15.i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. május 13-i üés meghivó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. június 14-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. augusztus 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléket

Letölthető dokumentum 2019. szeptember 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. november 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. december 10-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum meleklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2020

Letölthető dokumentum 2020. január 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. február 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. június 23-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. július 2-i rendkívüli VGB-VPÜB-VKB ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020 július 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. augusztus 24-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. szeptember 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum előterjesztés

Letölthető dokumentum 2020. október 20-i ülés

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum jelenléti ív

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!