Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Emberi Erőforrás Bizottság

Létrehozva: 2014. december 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Emberi Erőforrás Bizottság feladat-és hatásköre


Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Emberi Erőforrás Bizottsága

részletes feladatáról és hatásköréről

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. a köznevelési megállapodások megkötése

2. az ifjúságpolitikai koncepció

3. a testnevelési- és sportkoncepció

4. a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció

5. az egészségügy területét érintő koncepciók

6. a lakáspolitika irányelvei

II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:

lakásgazdálkodást érintő önkormányzati rendelet

III. A bizottság saját hatáskörben hozott döntései:

Jóváhagyja:

1.1. a nevelési intézmény továbbképzési programját, értékelését, módosítását

1.2. 1.1. pontban szabályozott döntéseknél az Emberi Erőforrás Bizottság helyett a Közgyűlés dönt, ha a meghozandó döntés költségvetési pénzügyi kihatással is jár.

1.3. Az 1.1. pontban szabályozott döntéseknél, ha az Emberi Erőforrás Bizottság szerződéskötéssel járó döntést hoz, köteles kikérni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményét.

1.4. a költségvetésben jóváhagyott ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználását és dönt a pályázatok odaítéléséről.

1.5. az Egri Városi Sportiskola szervezeti és működési szabályzatát

Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott sporttámogatások felosztásáról.

Az előző évi teljesítmény alapján meghatározza a kiemelt szakosztályokat.

Dönt lakáscsere iránti kérelmekről.

Dönt a lejárt határidejű bérleti jogviszony hosszabbítási kérelmekről.

Hozzájárul a részletfizetéssel megvásárolt lakás elidegenítéséhez.

Dönt az állami intézményfenntartó központnak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) h. pontjában meghatározott döntéseihez szükséges működtető önkormányzati véleményről.

IV. A bizottság további feladatai:

Köznevelés, ifjúság és sportügyek területén:

1. Véleményezi az önkormányzat költségvetési folyamatait, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézményekre, az oktatási ágazat költségvetési pénzeszközeire.

2. Javaslatot tesz:

2.1. a köznevelési ágazatot érintő stratégiai dokumentumok módosítására, kiegészítésére:

2.2. nevelési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, valamint profiljuk meghatározására

2.3. nevelési intézmények vezetői állásának betöltésére, felmentésére

2.4. kitüntetések és díjak odaítélésére és az éves költségvetésben jóváhagyott köznevelési célú pénzeszközök felhasználására

2.5. a nevelési intézményekben működő óvodaszékek önkormányzati oldalt képviselő tagjaira.

2.6. a Közgyűlésnek az Eger város ösztöndíjasa pályázatról hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés kapcsán.

3. Részt vesz:

3.1. a köznevelési koncepció elkészítésében

3.2. a tandíjra és a térítési díjra vonatkozó szabályok elkészítésében.

Koordinálja a városi ifjúságpolitikai koncepció előkészítését.

Képviseli az önkormányzatot gyermek és ifjúsági ügyekben.

Elősegíti a város ifjúságának a közéletbe történő bevonását, az ifjúsági szervezetek működési feltételeinek megteremtését.

Javaslatot tesz ifjúsági projektek kidolgozására és megvalósítására.

Javaslatot tesz a gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló intézmények vezetői álláshelyének betöltésére.

Elősegíti a helyi ifjúsági közösség fejlesztését.

Segíti és koordinálja a diák- önkormányzatok munkáját.

Véleményezi a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

Koordinálja a város testnevelési- és sportkoncepciójának fejlesztését és végrehajtását.

Javaslatot tesz a városban működő önkormányzati fenntartású sportlétesítmények vezetői álláshelyének betöltésére.

Javaslatot tesz testnevelés és sportcélú támogatások, díjak és pályázatok, továbbá sportkitüntetések odaítélésére.

Javaslatot tesz a minőségi szakosztályok éves támogatására.

Véleményezi a testnevelést és sportot érintő bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

B. Egészségügy területén:

1. Javaslatot tesz:

1.1. a rendelők telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.

1.2. a költségvetésben meghatározott egészségügyi fejlesztési előirányzatok felhasználására.

1.3. az egészségügyi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.

1.4. az egészségügyi intézmények vezetői állásának pályázataira, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő intézkedésekre.

1.5. az egészségügy területén adandó kitüntetésekre.

1.6. az egészségügyet érintő önkormányzati rendeletekre.

Javaslatot tesz az ellátások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

Részt vesz szakmai felszereltségük és műszaki állapotuk ellenőrzésében.

Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit az egészségügy szempontjából.

Közreműködik az egészségügy területét érintő városi koncepciók kidolgozásában.

Együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

Együttműködik a város lakosságát érintő egészségügyi kérdésekben más egészségügyi szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint a betegek érdekvédelmi szervezeteivel és a betegjogi képviselővel.

Előzetesen véleményezi az egészségügyi alapellátási feladatokat, a nem alkalmazotti jogviszonyban ellátó háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötendő szerződéseket.

C. Szociális és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások területén:

1. Javaslatot tesz

1.1. a szolgáltatások telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.

1.2. a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére és azok térítési díjaira vonatkozó helyi szabályozásra.

1.3. a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.

1.4. a szociális és gyermekjólét, gyermekvédelem területén adandó kitüntetésekre.

1.5. az intézmények vezetői állásának pályázataira, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő intézkedésekre.

Javaslatot tesz a szolgáltatások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

Részt vesz szakmai felszereltség és műszaki állapot ellenőrzésében.

Véleményezi a polgármester által első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezéseket.

Közreműködik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció, és az esélyegyenlőségi terv kidolgozásában.

Együttműködik a szociális gondoskodás és a gyermekvédelem területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit szociális és gyermekvédelmi szempontból.

Együttműködik a város lakosságát érintő szociális és gyermekjóléti kérdésekben más szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint az ellátottak érdekvédelmi szerveivel, és az ellátottak jogi képviselővel.

D. Lakásügy területén

Közreműködik a lakáspolitika irányelveinek alakításában.

Véleményezi a lakásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzatokat.

Részt vesz a bérlakás építési program előkészítésében.

Részt vesz a bérlakások hasznosításával kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítésében.

Véleményezi a lakások bérbeadásának, a lakáshoz jutás támogatásának önkormányzati feltételrendszerét meghatározó szabályozását.

Javaslatot tesz a helyi lakáscélú támogatások odaítélésére.

Javaslatot tesz az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékére.

 

2014. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2014.05.12-i ülés

2014.04.15-i ülés

2014.01.21-i ülés

2014.02.04-i ülés

2014.02.18-i ülés

2014.03.14-i összevont ülés

2014.03.18-i ülés

2014.06.17-i ülés

2014.09.19-i ülés

 

2013. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2013.01.22-i ülés

2013.02.12-i összevont ülés

2013.02.19-i ülés

2013.03.19-i ülés

2013.04.16-i ülés

2013.05.14-i ülés

2013.06.18-i ülés

2013.06.27-i ülés

2013.08.21-i ülés

2013.09.17-i ülés

2013.10.15-i ülés

2013.11.05-i ülés

2013.12.10-i ülés

 

2012. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2012.01.17-i ülés
2012.02.14-i ülés
2012.03.21-i ülés
2012.04.17-i ülés
2012.05.15-i ülés
2012.06.19-i ülés
2012.08.21-i ülés
2012.09.18-i ülés
2012.10.16-i ülés
2012.11.20-i ülés
2012.12.16-i ülés

 

2011. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2011.01.18-i ülés
2011.02.16-i ülés
2011.03.23-i ülés
2011.04.20-i ülés
2011.05.18-i ülés
2011.06.22-i ülés
2011.08.17-i ülés
2011.09.20-i ülés
2011.10.18-i ülés
2011.11.15-i ülés
2011.12.13-i ülés

 

2010. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2010.10.26-i ülés
2010.12.07-i ülés< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!