Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság

Létrehozva: 2014. november 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Megyzűnt Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság


Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság

315/2013. (V.23.) közgyűlési határozata

 

Sós István alpolgármester,

Csákvári Antal tanácsnok,

Ficzere György tanácsnok,

Dr Misz Mihály tanácsnok,

Bognár Ignác képviselő,

Tóth István, képviselő,

Oláh István fertálymester,

Dr Estók Bertalan fertálymester,

Rátkai Attila főépítész,

 

A Közgyűlés a bizottság szakértő tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 

Karádi Gábor tájépítész, kertészmérnök

Nagy Tamás városrendezési ügyintéző,

Dr Nagy-Holló Eszter jogi csoportvezető

Koósné Nagy Ildikó ügyintéző, Városüzemeltetési Iroda

Tóthné Török Edit Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Bujdosné dr. Pap Györgyi történész, a Vármúzeum muzeológusa

 

Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság ügyrendje

 

I.

A Bizottság jogállása, feladatai, hatásköre

 

A Bizottság a Közgyűlés szerve, tagjait a Közgyűlés, elnökét a Bizottság választja meg.

Tagjainak száma: 9 fő, ezen felül állandó meghívott szakértők száma 6 fő.

A Bizottság feladatát és hatáskörét a Közgyűlés 315/2013. (V.23.) határozatával határozta meg.

A Bizottság az alábbi feladatokat látja el:

  1. Az Országzászló emlékmű felállításával kapcsolatos koordináció, tervek véleményezése, hatáskörébe tartozó döntések meghozatala.
  2. Egri építmények, szobrok, egyedi tájértékek történelmi vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kijelölt miniszter valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság részére.
  3. Javaslattétel Egri Hírességek utcája kialakítására a belvárosi rehabilitáció keretében.
  4. Emlékhely, emlékjel (pl: kopjafa, emléktábla) kialakításának kezdeményezése, kezdeményezések véleményezése, létesítési feltételeinek meghatározása, dokumentációk értékelése és a telepítésről szóló döntés meghozatala figyelemmel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapokmánynak (Eger MJV Közgyűlésének 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete)V. mellékletében az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság saját hatáskörébe utalt feladatokra. (A bizottság döntésének megalapozása érdekében eseti bíráló bizottságot hívhat össze a szükséges szakértők bevonásával)
  5. Kapcsolatot tart a Heves Megyei Értéktár Bizottsággal, valamint az Egri Értéktár Bizottsággal.

A bizottság tagjai munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

 

II.

A Bizottság működése

 

1.

A Bizottság a Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló, Eger MJV Közgyűlésének 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete,39.§ (2) saját ügyrendje, valamint a munkaterve alapján működik. Munkatervét negyedévente fogadja el, a munkatervet az elnök terjeszti elő, a pontokra bármely képviselő- és szakértő tag javaslatot tehet.

 

2.

A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a Bizottság korelnöke hívja össze. A korelnök jogállása az elnök helyettesítését kivéve azonos a Bizottság tagjainak jogállásával. A Bizottság üléseit havonta, illetve szükség szerint, az elnök által megjelölt időpontban tartja.

 

3.

Az ülés meghívóját és az írásos előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy a bizottsági tagok, szakértők és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt megkapják. A meghívó és az írásos előterjesztések szokásos kézbesítési módja: elektronikus levélben.

 

4.

Sürgős, halaszthatatlan esetben a bizottsági ülésre a meghívás elektronikus úton vagy telefonon történhet.

 

5.

A Bizottság ülését 8 napon belül össze kell hívni:

a) ha a közgyűlés határozatban elrendeli,

b) a polgármester indítványára,

c) ha a Bizottság legalább két tagja kezdeményezi.

 

6.

A Bizottság szakértő tagjai az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

 

7.

 

A Bizottság az Ügyrend I. pontjában foglalt feladatait Eger MJV Polgármesteri Hivatala szakirodái közreműködésével látja el az alábbiak szerint:

 

7.1. HUMÁN SZOLGÁLTATÁSI IRODA feladatai:

 

A Bizottság felkérése alapján az emlékhely tárgyának kultúrtörténeti vizsgálata, adott esetben külső szakértő bevonásával.

Az installációkra kerülő szövegek stilisztikai ellenőrzése. Véleményalkotás a tervezett jelek, szimbólumok alkalmazásáról.

Munkaterv kidolgozása a bizottsággal.

 

Szervezés

Bizottsági ülések időpontjának egyeztetése, helyiség lefoglalás, a bizottsági ülésekhez szükséges kellékanyagok biztosítása.

Napirendi pontok egyeztetése az Elnökkel, külsősökkel, meghívók kiküldése.

Ülés jegyzőkönyvezése, a Bizottság által hozott döntésekről nyilvántartást vezet, és a határozatot megküldi a végrehajtásért felelős személyeknek.

 

7.2. VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA feladatai:

A Bizottság döntése alapján a kivitelezés lebonyolítása..

Szerződéskötés a tervezőkkel

Elkészült tervek engedélyeztetése

Kivitelezők kiválasztása

Beruházás lebonyolítása

 

7.3. FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT feladata:

Tervezési program / tervpályázati kiírás összeállítása

Településrendezési terveknek való megfelelés vizsgálata

Építészeti és tájépítészeti szakmai felülvizsgálat

Településképi igazolás / vélemény kiadása az engedélyezés során

 

7.4. JOGI CSOPORT feladata:

A Bizottság napirendjeinek, és döntéseinek előzetes jogi vizsgálata.

A Bizottság ügyrendjének és módosításának előkészítése.

A Bizottság munkatervének összeállításában való segítségnyújtás.

 

8.

A Bizottság működésével kapcsolatos vitás, egyeztetésre váró kérdésekben ki kell kérni a jegyző véleményét.

 

III.

A bizottság ülésének rendje

 

1.

A Bizottság ülése nyilvános.

 

2.

A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök vezeti.

 

3.

A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatképesség hiánya miatt elmaradt ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. Az ülésen az elmaradt ülés napirendjének megtárgyalása után új napirendi pontok megtárgyalhatók.

 

4.

A döntéshozatalhoz a jelenlévő bizottsági tagok több mint a felének egyetértő szavazata szükséges.

 

5.

A Bizottság elnöke napirendi pontonként megvitatja, vezeti és lezárja a vitát. Összefoglalja a vita eredményét. Javaslatot tesz a határozat szövegére, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét és kihirdeti a döntést.

 

6.

A döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, Bizottsági tag esetén a Bizottság dönt. Az érintett tag és az elnök a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek számít.

 

IV.

Bizottsági szakvéleményezés

 

A Bizottság elnöke a Bizottság döntésének kialakításához a kérdés előzetes vizsgálatára, tanulmányozására és a döntés tervezetének elkészítésére szakértőkből álló testületet kérhet fel.

 

V.

A jegyzőkönyv, határozathozatal

 

1.

A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

2.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét, időpontját, megnyitásának idejét,

b) az ülésen résztvevők nevét, beosztását,

c) a tárgyalt napirendet,

d) napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előadók és felszólalók

nevét, a kérdések, szóbeli előterjesztések, illetve hozzászólások lényegét,

e) napirendi pontonként a döntések számát, a szavazati arányt, a döntés szövegét, a végrehajtásáért felelős nevét, és a határidőt, a döntésről értesítendők nevét. Fel kell tüntetni a szavazatarányt, valamint kérésre a kisebbségi véleményt.

 

3.

A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

 

4.

A jegyzőkönyv eredeti példányához csatolni kell a meghívót, a mellékleteket és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyv eredeti példányának biztonságos megőrzéséről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala erre a feladatra az Ügyrend II/7.1 pontjában megjelölt szervezeti egysége gondoskodik. A jegyzőkönyv egy másolati példányát kérésre a Bizottság tagjainak át kell adni.

 

5.

A Bizottság döntéséről határozatot hoz. A döntést igénylő előterjesztéseket a bizottsági ülést megelőző legalább 7 nappal előbb be kell mutatni előzetes törvényességi vizsgálatra a jegyzőnek, vagy a jegyző által kijelölt személynek.

 

Eger, 2014. január 23.

 

Csákvári Antal

Az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság

elnöke

 

 

 

Záradék

Az Ügyrendet az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság 2014. január 23. napján megtartott ülésén 4 igen szavazattal meghozott 1/2014. (I.23.) számú határozatával elfogadta

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!