2020. május 28. | Emil
Eger.hu

Tájékoztató a gépjárműadó fizetésről

Létrehozva: 2020. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2020. február 20.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után gépjárműadót kell fizetni, melyet ún. „kivetési eljárásban” határozatban írja elő az illetékes önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság).


2004. évtől jelentős változás következett be az adóbevallás benyújtással összefüggésben, alapvetően - néhány kivételtől eltekintve - nincs szükség külön adatbejelentésre az adóhatóság felé. Az adóhatóságok a járműnyilvántartásból az okmányiroda/közúti közlekedési nyilvántartási szerv által szolgáltatott adatok alapján végzik adóigazgatási feladataikat. Immár tizenhat éve az adókivetés alapját a hivatkozott adatszolgáltatás képezi. Ennek következtében a tulajdonváltozással érintett személyeket a kettős - közúti közlekedési hatóság (okmányiroda) felé bejelentési, míg az adóhatóság felé bevallási - kötelezettség helyett egyetlen hatóság, nevezetesen az okmányiroda felé teljesítendő változás-bejelentési kötelezettség terheli. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény felhatalmazása alapján az adóhatóság az éves gépjárműadót az adózó adatbejelentése (ez az adózónak a kivetéssel történő gépjárműadó megállapításához szükséges adatokról szóló közúti közlekedési nyilvántartási szerv felé történő bejelentése) alapján határozatban állapítja meg.

 

2020. évben Önök kétféle módon is értesülhetnek az adófizetési kötelezettségeikről, attól függően, hogy történt-e változás az adóztatás alá vont adótárgyakban.

 

I. Ha olyan adóköteles gépjárművel rendelkeznek, amiről külön határozatot kaptak, ekkor kérjük, hogy a határozatokban feltüntetett időpontig szíveskedjenek az adót/adórészt a megadott számlára befizetni. Véglegessé válás hiányában ugyanis ezekről többségében nem készül „Adószáma Kivonatot" csak akkor, ha az adózónak már esedékes adótartozása (hátraléka) is van.

 

II. Ha olyan adóköteles gépjárművel rendelkeznek, amiről határozatot nem kaptak, ekkor kérjük, hogy a rövidesen postán vagy a tárhelyekre kézbesített „Adószámla Kivonatok" alapján, az abban feltüntetett összegben szíveskedjenek az adót, adórészt „2020.03.16. napjáig" a megadott számlá(k)ra befizetni. Ezekben az esetekben, az adózó a már előzőleg véglegessé vált (vagy jogerős) határozat alapján fizeti az éves építményadót vagy gépjárműadót. Az adókat két egyenlő részletben kell az előírt általános fizetési határidőkig (minden év március 15-éig és szeptember 15-éig) megfizetnie mindaddig, amíg az adóhatóság más határozatot ki nem bocsát.

 

Az „Adószámla Kivonatok" tételesen tartalmazzák adónemenként az adótárgyak adatait és az éves adót.


Milyen számlára kell a gépjárműadómat megfizetni?

 

A gépjárműadó fizetési kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város esetében az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

 

Eger MJV. Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla
12033007-00102883-02100009

 

Hogyan értesülnek az adózók a gépjárműadó fizetésről?

 

A magánszemélyek többnyire postai úton - tértivevényes hivatalos levélként – határozatban kapnak értesítést az adóhatósági döntésről. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek, részükre elektronikusan a tárhelyekre kerül kiküldésre a határozat. /Ezért is fontos, hogy szíveskedjenek nézni a tárhelyeikre érkező leveleket, illetve a postaládákat./

 

Az önkormányzati adóhatóság jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy a határozatot tértivevényes hivatalos levél útján kézbesítse, hiszen a véglegessé válás feltétele a határozat átvétele. Ebben kérjük szíves megértésüket és türelmüket az átvétel során!

 

Az „Adószámla Kivonatok" (ha szükséges csekkel) sima postai küldeményként érkezik Önökhöz, vagy elektronikus kézbesítés esetén tárhelyeikre.

 

Esetleges adatbejelentés megtételét hogyan tudom megtenni?

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést csak akkor kell benyújtania, ha

- a Gjt. 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik,
- a Gjt. 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt a változást követő hónap tizenötödik napjáig.

 

/A Gjt. itt tekinthető meg:
https://eger.hu/public/uploads/gjt-1991-evi-lxxxii-torv-ny-20200101_5e20755fda818.pdf /

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál (E-ÖP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Magánszemély, gazdálkodó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az adatbejelentést megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .

 

Az „ELJÁRÁS MÓDJA", az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Gépjárműadó) kiválasztását követően az „ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL" ASPADÓ070 számú nyomtatványon nyújtható be. A Portálon hagyományos papír alapú ügyintézés is biztosított.

 

Hol tudom bevallásaimat leellenőrizni, adóegyenlegemet megtekinteni, ügyet vagy elektronikus fizetést indítani?

 

2020. évben az E-önkormányzati portál az önkormányzati adószakrendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az adóegyenlegét, bevallásait megtekinteni, ellenőrizni, ügyet indítani és innen tud elektronikus befizetést is teljesíteni. A Portálon hagyományos papír alapú ügyintézés is biztosított.

 

Elektronikus ügyintézés lehetősége természetes személyek részére

 

A nagytömegű iratok postai kiküldése során felmerülnek olyan jogos adózói igények, hogy szeretnék a jövőben, nagyobb számban elektronikusan tartani a kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal vagy más közigazgatási hatóságokkal, hivatalokkal, illetve elektronikus úton fizetni az adókat, díjakat. Mindenki számára fontos lehet, hogy egyre többen – főként magánszemélyek - éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, hiszen ez olcsóbbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az ügyintézést, mind a kormányzati, mind az önkormányzati ügyintézésben. Tájékoztatjuk Önöket, hogy immár két éve van arra lehetőség, hogy a papír alapú kapcsolattartást felváltsa az elektronikus ügyintézés adóügyekben is. Ehhez Önöknek, mint magánszemélyeknek kell a „Rendelkezési Nyilvántartásban" /RNY/ megváltoztatni – elektronikusra átállítani - az ügyintézés módját. (részletekről honlapunkon olvashatnak)

 

A helyi adózás és a gépjárműadózás részleteiről honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

A befizetett gépjárműadó 40%-a önkormányzati bevétel (60%-a a központi állami költségvetést illeti meg), így köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez is!

 

Eger, 2020. február hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza