2020. május 28. | Emil
Eger.hu

Fizetési kedvezmény és előlegmérséklés lehetősége

Létrehozva: 2020. március 03.  |  Utoljára frissítve: 2020. március 03.

A fizetési könnyítés szabályait, valamint az előlegmérséklés lehetőségét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza. A fizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti.


Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, a kérelmet köteles elektronikus úton benyújtani. Az Elektronikus Önkormányzati Portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó a Portálról tudja a kérelem benyújtás megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az E-önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

 

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése (Art.198.§)

 

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra (pl.: építményadó, helyi iparűzési adó, gépjárműadó stb.) engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett idegenforgalmi adóra.

 

Benyújtható űrlap neve: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM ASP ADO MK

 

Automatikus részletfizetési kedvezmény (Art.199.§)

 

A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra - kivéve a beszedett adóra - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

 

Benyújtható űrlap neve: AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM ASP ADO ERK

 

Adómérséklés (Art.201.§)

 

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti. Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

 

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.

 

Benyújtható űrlap neve: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM ASP ADO MK

 

Az iparűzési adóelőleg mérséklése (Art. 69.§)

 

Az adózó az iparűzési adóelőleg esedékességének időpontjáig (jellemzően március 15-ig és szeptember 15-ig) benyújtott kérelmében az általa bevallott helyi iparűzési adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

 

Az előleg mérséklés lehetősége az első féléves előlegfizetés tekintetében 2020. március 16-ig áll fent.

 

Benyújtható űrlap neve: IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM ASP ADO 87M

 

Kérelmek illetékfizetési kötelezettsége

 

Az első fokú önkormányzati adóigazgatási eljárások közül a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) és az adómérséklésre irányuló eljárásért a gazdálkodó szervezeteknek 10.000 forint illetéket kell fizetniük.

 

A természetes személyeknek – ideértve az egyéni vállalkozókat is – az ilyen eljárások után illetéket nem kell fizetniük.

 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren EFER keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. A https://e-onkormanyzat.gov.hu  oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

 

Az E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról bővebben honlapunkon is olvashatnak!

 

Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2020. március hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza