Ugrás a fő tartalomhoz
2024. február 28. | Ákos

Feladata és hatásköre

Létrehozva: 2014. november 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE VÁROSI PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATÁRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

 

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. Az éves költségvetés rendelet-tervezete, az évközi költségvetési rendeletmódosítások tervezete.

2. a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezetek, felhasználására tett javaslat.

II. A Bizottság saját hatáskörében hozott döntései:

1. Gyakorolja a polgármester tekintetében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat.

2. Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, majd a vizsgálat eredményét előterjeszti a Közgyűlés következő ülésére.

3. Gondoskodik a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatának vizsgálatáról, nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.

4. Vizsgálja – az érdekelt bizottságok bevonásával – a hatályos rendeletek végrehajtását, és arról választási ciklusonként beszámol a testületnek. Szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását.

5. Ellenőrzi a közgyűlés szerveinek ügyrendszerű működését, és javaslatot tesz az önkormányzat szerveinek a közgyűlés bizottságainak hatásköri ütközése esetén annak feloldására.

6. Szükség esetén megválasztja a választási bizottság póttagjait.

 

III. A Bizottság további feladatai:

A. költségvetési tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

1. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesülését az önkormányzatnál és intézményeinél.

2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre -, a vagyonváltozás alakulását (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés), értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat.

3. Véleményezi a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tervét és az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolókat, közgyűlési előterjesztéseket.

4. Gondoskodik az ellenőrzésekkel összefüggő összefoglalók, beszámolók, jelentések szakbizottságokkal történő egyeztetésekről az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása érdekében.

5. Közreműködhet az önkormányzati hivatal és az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági ellenőrzéseiben.

6. Szükség esetén ellenőrzi az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a határidőre ki nem egyenlített követelések alakulását.

7. Véleményezi a költségvetési és az éves beszámoló tervezeteket a jogszabályi előírások alapján.

8. Az adósságrendezéssel kapcsolatos feladat
2.1. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését.
2.2. A bizottság elnöke tagja az adósságrendezési bizottságnak.

B. Jogi és Ügyrendi feladatok

1. Kidolgozza és gondozza az önkormányzat Alapokmányát, folyamatosan ellenőrzi annak érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat kidolgozására.

2. Véleményezi törvényesség szempontjából az önkormányzat rendelet-tervezeteit.

3. Előkészíti a tisztségviselők alpolgármesterek, ill. a tanácsnokok és a képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztéseket.

4. Állást foglal a közgyűlési ülések napirendjéről.

5. Véleményezi a Városgazdálkodási Bizottság napirendjén szereplő megállapodások, társasági szerződések és alapító okiratok tervezetét, a koncesszióba adás lehetőségét és feltételeit, valamint a versenytárgyalások kiírását.

6. Véleményezi a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati tulajdonú tagsági jogok gyakorlását.

7. Állást foglal az önkormányzat intézményeinek alapító okiratai tervezetével vagy azok módosításával kapcsolatban.

8. Véleményt nyilvánít minden olyan jogi természetű ügyben, amelyben az önkormányzat szervei állásfoglalást kérnek.

9. Véleményt nyilvánít az önkormányzat által megkötött közoktatási, közművelődési megállapodásokról.

10. Véleményt nyilvánít a jogharmonizációval összefüggő önkormányzati feladat- és hatáskörváltozások, és a helyi társadalom igényeinek módosulása alapján intézményi rendszer korszerűsítésének lehetőségéről és annak feltételeiről.

11. Ellátja a testületi titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

12. Állásfoglalást ad a nemzetiségi önkormányzatok jogszerű működésével kapcsolatos előterjesztéseknél.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!